آندوویلا

Placeholder

مشخصات فنی

عرض 106 سانتیمترطول 40 سانتیمترارتفاع موج 4 سانتیمترفضای پوشش با هر سفال 0.312 متر مربعوزن هر ورق 1/27 کیلوگرم در ... توضیحات بیشتر