رچین جهت پوشش سقف های شیبدارویلاها،سوله ها،انبارها،سالن های ورزشی،پارکینگ
هاوپمپ بنزین هاطراحی وتولیدمی گردد.پرچین دارای وزن بسیارکم ومقاومت
بسیاربالاست.
پرچین باکارایی بالاوتنوع رنگ زیبابه شمااین امکان رامی دهد که بایک انتخاب
صحیح،خانه،محل کار ویاهرمکان دیگری رابه بهترین نحوممکن پوشش داده ویاتغییرشکل
دهید
مزایای پرچین
به علت وزن بسیارکم،نوع اتصال وانعطاف پذیری،تایل پرچین گزینه مناسبی جهت
پایداری دربرابرزلزله می باشد
وجود6/6کیلوگرم وزن درهرمترمربع باعث می شودکه این پوشش سقف وزنی به مراتب
کمترازمحصولات مشابه راتحمل کند.براین اساس اگرازابتداطراحی سازه برمبنای
پرچین انجام گرددمی توان درمقدارمصرف فلزدرسازه های فلزی وبتون درسازه های
بتونی صرفه جویی وهزینه اسکلت سازه رابه مقدارچشمگیری کاهش داد
مزایا
مقاوم دربرابرزلزله،گارانتی دربرابرچکه،مقاوم دربرابرآتش سوزی،مقاوم
دربرابرباران های شدید،تگرگ وبرف دوام رنگ بالاومقامت دربرابرنورخورشید،دوام
طولانی دربرابرعدم تغییرشکل،تنوع دررنگ(آجری،قرمز،آبی،قهوه
ای،نارنجی،سبزو….))
مقاومت دربرابراصابت تگرگ
براساس آزمایشات به عمل آمده برروی تایل های پرچین،مقاومت این محصول
دربرابراصابت تگرگ تضمین می گردد
آتش
نحوه نصب سقفهای پرچین باعث می گردداین محصول مقاومت بسیاربالایی دربرابرآتش
سوزی های خارجی داشته باشدومانع انتشارآتش به داخل شود.همچنین وزن بسیارکم
تایل باعث می گردددر آتش سوزی های داخلی بام دیرترفروبریزد
زلزله
اغلب خطرات منجربه خسارت،جراحت ومرگ های ناشی اززلزله به دلیل وزن زیادسقف
ونوع ترکیبات به کاررفته درآن می باشد.تایل پرچین باتوجه به وزن بسیارکم
ودرعین حال استحکام ومقاومت بالا،خطرات ناشی اززلزله رادرحدقابل توجهی کاهش
داده است
مقاومت دربرابرطوفان وگردباد
نحوه نصب این پوشش بسیارمتمایزازنمونه های مشابهی است که جهت پوشش سطوح شیبدار
استفاده می گردد.به دلیل نوع همپوشانی تایل های پرچین واستفاده ازمتعلقات
جانبی آن به جهت پوشش دادن زوایامانع ازنفوذهرگونه طوفان های شدیدباسرعت
بالامی گردد
ازدیگرمزایای تایل پرچین می توان به سرعت نصب بالاوعدم نیازبه عایق رطوبتی
اشاره کرد
مشخصات فنی
طرح:پرچین
ورق ها:ازجنس گالوانیزه،باقطر0/6و0/5میلیمتر
رنگ:به روش الکترواستاتیک(پودری)
ابعادورق ها:980میلی مترطول و370میلی مترعرض
وزن:هرورق0/6تقریبا2کیلوگرم وهرورق0/5تقریبا1/7کیلوگرم
پوشش مفیدهرورق:0/34مترمربع

محصولات