1- خرپا سازی فلزی و آماده سازی حجم مورد نظر بر اساس نقشه های فنی
2- پروفیل کشی توسط پروفیل های آهنی
3- نصب تیرک های چوبی
4- نصب پانل چوبی
5- نصب کادر فلزی پیرامون سقف
6- نصب لایه آب بندی
7- نصب شینگل

شینگلمحصولات