تیزه HR

تیزه HR

Ridge 2000

عرض :  48/5 سانتی متر

طول : 200 سانتی متر

وزن هر عدد :  2/75 کیلوگرم

بسته بندی :  25 عدد در هر بسته

پروژه ها